Lid worden van Oliveo voetbal

Om lid te worden van Oliveo meldt u zich aan bij: 

Kees Kleij
tel. 06-34599533
e-mail secretaris@oliveo.nl

Indien u meer informatie wenst kunt u zich ook richten tot één van de onderstaande personen:

Jeugd:
Gerhard Haupler 
tel. 06-53164611

Zaalvoetbal:
Gerard van Winden
tel. 015-3699871
Deze mensen kunt u eventueel ook bereiken via het algemene nummer 015-3692141 of vraag naar ze in het clubgebouw.


Inschrijfformulier
Door middel van dit inschrijfformulier kunt u lid worden. Vul het formulier in en neem het mee bij uw aanmelding. Formulieren zijn ook in het clubgebouw verkrijgbaar. 

Download hier het inschrijfformulier 

 

Categorie

Bedrag seizoen

2019-2020

Senioren (indien van toepassing excl. €25,-- kledinggeld)

€ 300

Senioren 7 tegen 7

€ 200

Zaalvoetbal

€ 210

Zaal- en veldvoetbal

€ 380

JO19 (geboortejaar 2001 - 2002) incl. wedstrijdkleding

€ 270

JO17 (geboortejaar 2003 - 2004) incl. wedstrijdkleding

€ 265

JO15 (geboortejaar 2005 - 2006) incl. wedstrijdkleding

€ 245

JO13 (geboortejaar 2007 – 2008) incl. wedstrijdkleding

€ 230

JO11 (geboortejaar 2009 - 2010) incl. wedstrijdkleding

€ 225

JO9 (geboortejaar 2011 - 2012) incl. wedstrijdkleding

€ 210

Niet spelend lid

€ 80

Niet spelend werkend lid

€ 50

 

 

Duur van het lidmaatschap/contributiebetaling
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Men is tot het moment van tijdige opzegging steeds lid voor een geheel seizoen. Contributie is voor het gehele seizoen verschuldigd. De contributie wordt voldaan middels automatische incasso. Ieder lid geeft een machtiging af waarna 1 keer per seizoen de contributie wordt geïncasseerd. Indien er geen automatische incasso kan plaatsvinden, betekent dit niet dat u geen contributie verschuldigd bent. Er zal dan nogmaals een incassopoging plaatsvinden met een verhoging van EUR 5,00 wegens administratiekosten. Na een tweede mislukte poging zult u niet meer kunnen deelnemen aan wedstrijden en zullen andere incassomaatregelen worden genomen. Spelende leden worden opgegeven als lid van de KNVB. Zij dienen te beschikken over een geldig spelerspas. 


Opzegging lidmaatschap
Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het seizoen met in achtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging dient dus te geschieden uiterlijk voor 1 juni. Indien niet (tijdig) is opgezegd voor 1 juni van het jaar dan betekent dit dat u nog minimaal één seizoen contributie verschuldigd bent. Opzegging kan slechts schriftelijk d.m.v. een brief of e-mail gericht aan:

vv Oliveo

Kees Kleij
Postbus 77
2640 AB PIJNACKER
e-mail: secretaris@oliveo.nl 


Blessures/verhuizing
In geval van (langdurige) blessures of indien u om andere redenen voor langere tijd niet kunt spelen dient u dit te melden bij bovenvermelde personen. Indien u gaat verhuizen bent u verplicht een adreswijziging door te geven aan de ledenadministratie. Restitutie van contributie kan slechts worden toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Het bestuur neemt per geval een besluit als minimaal aan de volgende voorwaarden is voldaan: de contributie is reeds geheel voldaan en een verzoek is schriftelijk ingediend bij de secretaris. Verzoeken die niet aan deze voorwaarden voldoen worden niet in behandeling genomen.